- انجمن نورد کاران فولادی ایران - https://navardnews.com -

مصاحبه با احمد خوروش رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران