- انجمن نورد کاران فولادی ایران - https://navardnews.com -

نخستین حضور انجمن نوردکاران فولادی در نمایشگاه متافو